Administratorem baz danych jest osoba, która odpowiada za tworzenie, instalowanie i zarządzanie bazami danych, czyli zbiorem grup informacji danej firmy lub instytucji. Informacje te zapisywane są w formie cyfrowej i przetwarzane za pomocą odpowiedniego oprogramowania.

1Zarządzanie bazami danych polega na archiwizowaniu danych zgromadzonych w bazie, modyfikowaniu jej struktury i uaktualnianiu oraz dbaniu o prawidłowe działanie systemu. W przypadku wystąpienia awarii systemu administrator baz danych ma obowiązek odzyskać utracone dane i jak najszybciej dokonać naprawy.

Co więcej, zadaniem specjalisty jest tworzenie odpowiednich zabezpieczeń bazy, ograniczających dostęp do jej zasobów niepowołanym osobom, a dzięki zabezpieczeniom administrator może również zminimalizować ryzyko uszkodzenia bazy danych. Administrator zajmuje się porządkowaniem danych przy pomocy określonych środków, procedur i programów sortujących, określa uprawnienia poszczególnych użytkowników bazy i przeprowadza prace konserwatorskie sprzętu i oprogramowania.

W swojej pracy pracownik posługuje się dokumentacją bazy danych i programami narzędziowymi do jej obsługi. Administrator powinien znać środowisko Oracle, umieć programować przynajmniej w jednym języku programowania (np. SQL, C#, C++, PLSQL) oraz umieć korzystać z systemu operacyjnego alternatywnego dla systemu Windows.

Dodaj komentarz

Twoj adres e-mail nie bedzie opublikowany.