Osoba pracująca w zawodzie administratora baz danych ze względu na rodzaj wykonywanego zawodu i charakter pracy powinna odznaczać się określonymi cechami osobowości i predyspozycjami przydatnymi w zawodzie administratora. Pracownik ten powinien posiadać umiejętność dokładnej analizy problemu i szybkiego podejmowania trafnych decyzji. Ponadto, stanowisko to wymaga również odpowiedzialności, lojalności wobec pracodawcy ze względu na dostęp do poufnych i ważnych informacji.

3Praca administratora wiąże się z koniecznością częstych kontaktów z innymi użytkownikami sieci (współpracownikami), co wymaga cierpliwości, opanowania i łatwego nawiązywania kontaktów. Nie bez znaczenia jest w tym zawodzie otwartość i komunikatywność. Od administratora oczekuje się również umiejętności koncentracji w trudnych warunkach pracy oraz gotowości do podnoszenia kwalifikacji.

W zawodzie administratora baz danych może pracować osoba niepełnosprawna fizycznie poruszająca się na wózku inwalidzkim, o ile pomieszczenia i stanowisko pracy będą dostosowane do jej potrzeb, administrator baz danych Zabrze. Na zatrudnienie nie mogą liczyć osoby niewidome oraz z dużymi wadami wzroku, co wynika ze specyfikacji pracy. Podobnie, konieczność częstych kontaktów z użytkownikami wyklucza z tego zawodu osoby niesłyszące lub głuchonieme.

Dodaj komentarz

Twoj adres e-mail nie bedzie opublikowany.